+48 733 811 840

biuro@itncons.pl

Wysokie kwalifikacje i umiejętności pracowników – to największy kapitał każdego przedsiębiorcy

2018-12-17

Inwestowanie w kadry bywa jednak kosztowne i nie każdy przedsiębiorca jest w stanie taki ciężar udźwignąć. Tu z pomocą przychodzą środki Unii Europejskiej i ogólnopolska Baza Usług Rozwojowych. O tym czym jest BUR i jakie korzyści niesie dla polskich przedsiębiorców, rozmawiamy z Reginą Osielską i Tymoteuszem Niemiec właścicielami firmy ITN Consulting.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych, tak zwany BUR?

Tymoteusz Niemiec: Baza Usług Rozwojowych to bezpłatna platforma internetowa, stworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Za jej pośrednictwem przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą wybrać i zgłosić siebie, swoją firmę oraz swoich pracowników do udziału w usługach rozwojowych (m.in.: szkoleniach, doradztwie, coachingu, studiach podyplomowych, e-learningu) zarówno współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, jak i komercyjnych. Z BUR mogą skorzystać także duże przedsiębiorstwa, które traktowane są jako uczestnicy indywidualni. Nie dla wszystkich branż jednak owe szkolenia i dofinansowania są dostępne. Wykluczeniu z pomocy de minimis podlegają np. sektor transportowy czy wydobywczy. Poza tym wyłączone są też działania, które wynikają z obowiązku pracodawcy, czyli szkolenie z zakresu BHP i podstawowa pierwsza pomoc.

Regina Osielska: Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych, było przekazanie w ręce odbiorców usług, możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie jest to narzędzie, które umożliwi znalezienie usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników. Ponadto po wykonaniu każdej usługi, jej odbiorcy wypełniają ankiety oraz wystawiają opinie na temat jej jakości, które następnie umieszczane są na platformie. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą porównać dostępną ofertę, a także zweryfikować rzetelność i wiarygodności firm szkoleniowo-doradczych wpisanych do bazy. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza, iż obecnie na rynku mamy ogrom firm świadczących takie usługi, które nie zawsze są realizowane na najwyższym poziomie.

Jaką kwotę startową potrzebuje przedsiębiorca i ile może pozyskać?

T.N.: W województwie śląskim zasady są następujące: w przeliczeniu na osobę przedsiębiorca może uzyskać u jednego operatora 7.500 zł dofinansowania na jedną lub więcej usług rozwojowych. Natomiast w kwotach maksymalnych przedsiębiorstwo może u jednego operatora otrzymać 100.000 zł dofinansowania. Przedsiębiorca może składać wnioski aż do wyczerpania swojej puli i to jednocześnie u różnych operatorów. Każde szkolenie to nowy wniosek. Wyjątek stanowi cykl szkoleń, który przedsiębiorca może wpisać na jednym wniosku, a następnie po kolei realizować poszczególne szkolenia (cykl ten nie może trwać jednak dłużej niż 2 miesiące, gdyż wniosek, od 26.11.2018, można złożyć maksymalnie na 3 miesiące przed rozpoczęciem usługi). Maksymalna kwota wkładu własnego dla średnich przedsiębiorstw to 50%, dla małych 30% a dla mikro 20%. Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i dużych o 10% z uwagi na prowadzenie działalności w ramach wybranych sekcji PKD, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób w wieku 50+, a także położenie siedziby firmy na terenie zagrożonym wykluczeniem.

Jak wygląda proces otrzymywania dofinansowań? Jaką rolę w tym procesie odgrywa ITN i czy pobiera wynagrodzenie za szkolenia?

T.N.: W teorii proces ten jest niezwykle prosty: wystarczy wypełnić formularz i wysłać go wraz z załącznikami pocztą lub dostarczyć osobiście do Operatora Regionalnego zgodnego z miejscem zarejestrowania firmy bądź jej oddziału lub filii. Formularz i załączniki znajdują się na stronie Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania, właściwego dla danego regionu lub województwa. Następnie należy poczekać na pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz podpisać umowę z Operatorem. Po podpisaniu umowy, Operator rezerwuje odpowiednie środki finansowe na ustalony okres czasu. Niezbędnym krokiem jest też rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych. W praktyce wygląda to jednak nieco inaczej…o czym za chwilę.

R.O.: Aby firma szkoleniowo-doradcza, jaką jest ITN, mogła świadczyć szkolenia dofinansowane przez Fundusze Europejskie, musi spełniać szereg kryteriów i dowieść wysokiego standardu oferowanych usług, czego potwierdzeniem jest posiadanie certyfikatu jakości oferowanych usług, np. Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna. My taki certyfikat jakości posiadamy, dlatego też, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ponadto przed podjęciem wszelkich procedur przeprowadzamy u każdego klienta analizę potrzeb szkoleniowych, na podstawie, której opracowujemy długofalowy plan działania, a następnie przeprowadzamy odpowiednie szkolenia.  Można zatem śmiało powiedzieć, że ITN działa kompleksowo.Ważną rzeczą jest, że pomiędzy nami a klientem nie ma zaangażowania finansowego. Jesteśmy firmą szkoleniową, czyli pozyskujemy dochód jedynie z przeprowadzonych szkoleń, a nie np. z wykonania analizy potrzeb czy pomocy technicznej. Na przykład na Śląsku fakturę za szkolenie reguluje Operator, na którego to konto klient przelewa swój wkład własny.

Jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja z dostępnością dla przedsiębiorców funduszy unijnych? Czy złożenie wniosku jest jednoznaczne z pozyskaniem dofinansowania?

T.N.: Pomimo tego, że proces składania wniosków jest prosty a śląscy Operatorzy przeznaczyli 420 mln zł dla przedsiębiorców na usługi rozwojowe do 2023 roku, obecnie szansa na otrzymanie środków z PSF jest niewielka. Wynika to z faktu, iż każdy ze śląskich Operatorów na swój sposób interpretuje nowy, bardzo szczegółowy regulamin PSF (który wszedł w życie 1 września br., a 26 listopada br. wprowadzono do niego kolejne zmiany) i nagminnie nie przestrzega jego literalnych zapisów. Sytuacja ta szczególnie dotyczy małych Operatorów, takich jak Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie z partnerami w Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku. W ostatnim czasie bardzo często zdarza się, iż właśnie ci Operatorzy odrzucają wnioski przedsiębiorców z błahych powodów, do których można zaliczyć m.in. nieczytelny podpis (przy czym przedsiębiorcy nie wolno złożyć podpisu drukowanymi literami) czy brak strony 7 zawierającej instrukcję wypełniania wniosku, który nigdy brakiem nie był. Jednak jednym z „ulubiony powodów” Operatorów pozwalających odrzucić wniosek jest zarzucenie przedsiębiorcy złego określenia celu biznesowego szkolenia, pomimo tego, iż został on napisany zgodnie z instrukcją wypełniania karty usług dostępnej na stronie PARP. Co więcej Wojewódzki Urząd Pracy jako jednostka pośrednicząca, której jednym z obowiązków jest nadzór i kontrola nad Operatorami, w pierwszym miesiącu od momentu wejścia w życie nowego regulaminu PSF, przyjmował skargi na nieprzestrzeganie tegoż regulaminu i w przypadku, gdy zgadzał się z wnioskiem przedsiębiorcy, wydawał Operatorowi odgórne polecenie nakazujące zawarcie umowy o dofinansowanie z danym przedsiębiorcom. Sytuacja ta zmieniła się jednak w październiku br., kiedy to WUP wystosował oświadczenie, iż nie posiada żadnych środków nacisku wobec Operatorów. Ponadto, w tym samym oświadczeniu, WUP przyznał, że nawet jeśli zgadza się ze złożoną przez przedsiębiorcę skargą to ostateczną decyzję o zawieraniu bądź nie zawieraniu umowy o dofinansowanie pozostawia Operatorowi. W związku z tym nagminnie zdarzają się przypadki, iż mimo pozytywnej opinii WUP co do racji przedsiębiorcy, Operatorzy odmawiają zawierania umów.

R.O.: Myślę, że doskonałym przykładem nieprzestrzegania przez śląskich Operatorów nowego regulaminu PSF, jest sytuacja sprzed kilku tygodni.Operator odrzucił wniosek jednego z naszych klientów powołując się na spóźniony termin złożenia wniosku, gdyż za moment jego złożenia uznał datę wpływu, a nie jak określa regulamin datę nadania.Wtedy też, po złożeniu skargi do WUP, jednostka ta wydała decyzję, iż działanie to jest niezgodne z regulaminem, jednocześnie sugerując Operatorowi przywrócenie umowy o dofinansowanie. Cała sytuacja wydałaby się jasna i rozwiązana, gdyby nie fakt, iż ostatnio ten sam Operator ponownie, z tego samego powodu, odrzucił wniosek innego z naszych klientów, uznając przy tym wcześniej wydaną przez WUP decyzję w tej sprawie za nieważną. Na domiar złego, możemy śmiało powiedzieć, iż w ostatnim czasie osoby, które sprawdzają wnioski z ramienia Operatorów czują się na tyle bezkarne, że zaczęły same, bez żadnego przygotowania czy uprawnienia określonego w regulaminie, wydawać decyzję czy dana osoba zatrudniona w firmie X kwalifikuje się do danego szkolenia i czy jest jej ono potrzebne lub czy koszt szkolenia jest na odpowiednim poziomie. Dla nas natomiast podstawą kwalifikacji pracownika do określonego szkolenia jest przeprowadzona u klienta szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych firmy i każdego pracownika. Szkolenia są dla przedsiębiorców i ich pracowników. Na celu mają podnoszenie ich kwalifikacji czy rozwijanie pewnych ich umiejętności i kompetencji. I niedopuszczalna jest sytuacja, aby np. odrzucane były wnioski na przeprowadzenie tzw. szkolenia miękkiego, ponieważ Operatorzy uznają je za nieprzydatne. Oczywiście wcale takie nie jest, ponieważ szkolenia dotyczące np. budowania zespołu i jego efektywności przynoszą korzyści nie tylko pracownikom, ale też całej firmie. W związku z tym w tym miejscu nie pozostaje nam nic innego jak zapytać na jakiej podstawie osoby pracujące dla Operatorów podejmują decyzję o tym czy dane szkolenie jest odpowiednie czy nie dla danego pracownika?

T.N.: Na te i inne pytania mieliśmy nadzieję uzyskać odpowiedź w dniu 21 listopada br. podczas zorganizowanego przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych spotkania firm szkoleniowych, WUP, UM i „w zamyśle” Operatorów. Mówię „w zamyśle” ponieważ pomimo zaproszenia na spotkaniu nie stawił się przedstawiciel żadnego z Operatorów. Natomiast WUP oddelegował na nie jedyne zastępcę Naczelnika Wydziału Zarządzania EFS, który mimo wygłoszenia kilku frazesów oraz bezpośredniej, prawdopodobnie niechcianej, reakcji na pytanie dotyczące stopnia odrzucania wniosków od 1 września br., nie potraktował nas ani tego spotkania poważnie. Nie zrobił żadnej notatki, a większość spotkania spędził spoglądając w telefon. Ponadto jednoczesny śmiech i przerażenie na sali wywołało stwierdzenie Naczelnika, że od 1 września br. wzrosła liczba odrzuconych wniosków, ponieważ Operatorzy rozpoczęli strajk włoski. Trudno nam zrozumieć jak WUP jako instytucja kontrolująca i monitorująca operatorów, może z uśmiechem mówić o takiej sytuacji i nie podejmować działań korygujących. Myślę jednak, że nie tylko dla nas, ale i dla wszystkim przedstawicieli firm szkoleniowych taka sytuacja jest nie do przyjęcia. Dlatego też głównym wnioskiem płynącym ze spotkania jest stwierdzenie, że najwyższy czas, aby ktoś podjął odpowiednie kroki, wtedy może na Śląsku coś zmieni się w materii PSF.

R.O.: Z uwagi na obecną sytuację związaną z pozyskiwaniem środków z PSF, którą w bardzo dużym skrócie określiliśmy powyżej, oraz na to, iż zawsze jesteśmy uczciwi wobec naszych klientów, mówimy wprost, że pieniądze są i można je pozyskać, ponieważ należą się one każdemu przedsiębiorcy. Nie obiecujemy jednak, że każdy złożony wniosek zostanie przyjęty. Może się niestety zdarzyć sytuacja, że klient będzie musiał uzbroić się w cierpliwość, ponieważ proces otrzymania dofinansowania może potrwać od miesiąca do nawet pół roku. 

T.N.: Jako certyfikowana firma szkoleniowo-doradcza wspieramy klienta na każdym etapie procesu wnioskowania o dofinansowanie. Doradzamy jak poprawnie wypełnić dokumenty, a w przypadku odrzucenia wniosku oferujemy bezpłatną konsultacją radcy prawnego, który pomoże klientowi m.in. napisać odwołanie do Operatora czy skargę do WUP. Nigdy nie pozostawiamy naszych klientów samych dbając, aby nasza współpraca zawsze była na najwyższym poziomie.

Czy warto zatem starać się o dofinansowanie? I co jeszcze, waszym zdaniem, zyskuje firma korzystając z BUR i współpracując z Wami?

R.O.: Pomimo aktualnych trudności oczywiście, że warto starać się o dofinansowanie z PSF.  W dzisiejszych czasach przyszłość i przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zależą od wiedzy i poziomu wykształcenia pracowników. Dlatego też przedsiębiorca uzyskując dofinansowanie z Funduszy Europejskich może podnieść nakład finansowy na działania edukacyjne co skutkuje zwiększeniem efektywności i zaangażowania pracowników oraz lepszymi wynikami finansowymi. Są to najbardziej widoczne parametry skuteczności dla osoby zarządzającej. Dodatkowo przekładają się one na motywację w całym zespole, co umacnia relacje pomiędzy współpracownikami. Poprawa efektywności powoduje, że pracownicy są w stanie angażować się w nowe obowiązki, a przedsiębiorstwo zyskuje wykwalifikowaną kadrę na dłuższą perspektywę czasową.

T.N.: W ITN szyjemy szkolenia na miarę, czyli zgodnie z potrzebami danej firmy. Dodatkowym plusem współpracy z nami jest fakt, że czasem nasze spojrzenie z zewnątrz, rzuca nowe światło na usprawnienie i zoptymalizowanie pracy. Dlatego też tak ważne na początku współpracy z klientem jest przeprowadzenie analizy jego potrzeb. Zaczynamy ją od dokładnego wywiadu na temat szkoleń z zarządem i losowo wybranymi pracownikami. Następnie indagujemy wszystkich pracowników specjalnie dopasowanymi ankietami. Na podstawie zebranych danych, jak i bazując na naszym dziesięcioletnim doświadczeniu, konstruujemy koncept zmian, które warto wprowadzić w badanym środowisku. Analizujemy przepływ informacji i wszystkich ewentualnych aspektów, działających na niekorzyść firmy i prowadzących do np. starty pieniędzy. Jesteśmy po to, aby takie rzeczy wyłapać i je naprawić.

R.O: Czasami trafiamy na klienta, który nigdy wcześniej nie brał udziału w żadnym szkoleniu. W takiej sytuacji proponujemy mu szkolenie pilotażowe skierowane do całego zespołu. Ponadto wielu pracowników nie widzi sensu, aby się szkolić. Spotykamy się też z sytuacjami, gdzie przedsiębiorcy mniej lub bardziej świadomie blokują ich rozwój. Dlatego też często do naszych zadań należy nie tylko samo szkolenie, ale i podnoszenie świadomości przedsiębiorców jak wiele mogą zyskać, gdy firmę tworzy zgrany i wykwalifikowany zespół pracowników.

W jaki sposób przedsiębiorcy mogą nawiązać współpracę z ITN?

T.N.: Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy z naszą firmą zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub wypełnienia krótkiego formularza ofertowego, a następnie do spotkania się z nami, abyśmy wspólnie mogli porozmawiać na temat możliwej współpracy.

Dziękuję za rozmowę.

 

 

 

Wróć

pozyskiwanie

dotacji
unijnych

ITN CONSULTING

Zadaj pytanie OFERTOWE
biuro@itncons.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.